Register to join TradeQoin today!

I've read and accepted the
TradeQoin terms & conditions

Language

EN

Language

Register to join TradeQoin today!

I’ve read and accepted the
TradeQoin terms & conditions

Meet TradeQoin

New opportunities in times of downturn

i

Privacy & Security

Doel van gegevensopslag

TradeQoin verwerkt gegevens van haar Deelnemers, Potentiele Deelnemers, voormalige Deelnemers met als doel:

 1. Het mogelijk te maken de Overeenkomst tussen TradeQoin en de Deelnemer uit te voeren;
 2. Transacties in TradeQoin te registreren en de Transactiehistorie voor Deelnemers en TradeQoin inzichtelijk te maken;
 3. Deelnemers onderling inzicht te geven in elkaars aanbod, behoeftes, betrouwbaarheid en mate waarin nog TradeQoin kunnen worden geaccepteerd;
 4. TradeQoin inzicht te geven in de behoeftes en het aanbod van (potentiële) deelnemers.
 5. Het bevorderen van de samenwerking tussen Deelnemers;
 6. Het stimuleren van Transacties tussen Deelnemers;
 7. Het bevorderen van samenwerking tussen de Deelnemers en TradeQoin;
 8. Deelnemers en overige geïnteresseerden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en wetenswaardigheden met betrekking tot TradeQoin in de meest brede zin van het woord;
 9. Het uitvoeren van statistische analyses;
 10. Het verbeteren TradeQoin Dienst;
 11. Het uitbreiden van het netwerk van Deelnemers, het verrichten van marketingactiviteiten door TradeQoin;
 12. Het beoordelen van de aanvragen van Proefleden tot lidmaatschap;
 13. Het beoordelen van aanvragen tot krediet door Leden;
 14. Het nakomen van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld ten opzichte van de belastingdienst);
 15. Het voorkomen en bestrijden van onregelmatigheden, misbruik en fraude.

 

Geregistreerde gegevens

De stichting verwerkt de volgende gegevens van (potentiële en gewezen) Deelnemers en overige geïnteresseerden:

 1. NAW gegevens van ondernemingen, kamer van koophandel nummer, en de aard van het bedrijf;
 2. NAW gegevens van particulieren, al dan niet verbonden aan een onderneming, inclusief hun legitimatiebewijs;
 3. Historie van het weigeren-, aangaan-, wijzigen- en opzeggen van de overeenkomst met TradeQoin;
 4. (Financiële ) verplichtingen over en weer tussen Deelnemers en TradeQoin en de historie hiervan;
 5. De Unieke Identifier van TradeQoin Rekening Courant van Deelnemers, het saldo op deze rekening, kredietlimiet op deze rekening, uitgevoerde transacties alsmede de historie van deze gegevens;
 6. Informatie over aard van de aangeboden goederen en diensten en de aard van de behoeftes aan goederen en diensten alsmede de aard van doelgroepen;
 7. Overige door de Deelnemer op de TradeQoin Portal geplaatste informatie zoals advertenties, foto's en beoordelingen van transacties;
 8. De waardering die de Deelnemers elkaar onderling hebben gegeven;
 9. De manier waarop gebruik wordt gemaakt van de website en het betalingssysteem en de overige dienstverlening van- en door de stichting;
 10. Incidenten ten aanzien van onregelmatigheden, misbruik en fraude;
 11. Bijzondere omstandigheden van Deelnemers, zoals overlijden, surseance van betaling, faillissement en bedrijfsovername;
 12. Bijzondere maatregelen die TradeQoin genomen heeft ten aanzien van de Deelnemers zoals terugboekingen, waarschuwingen, opschorting van de dienstverlening en opzegging van de overeenkomst.

 

Gegevensverstrekking aan derden ten behoeve van marketing

Om het netwerk te vergroten zal TradeQoin potentiële Deelnemers benaderen. Hierbij kan informatie over huidige Deelnemers worden verstrekt om duidelijk te maken waar kansen liggen voor die betreffende Deelnemers en de potentiele Deelnemer. TradeQoin zal echter geen persoonsgegevens aan niet-deelnemers verstrekken.

 

Cookies

TradeQoin maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn bestanden die door een browser op een computer worden opgeslagen waarmee de TradeQoin Portal wordt bezocht. Hiermee kunnen wij gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen door ons worden geanalyseerd. Bezoekers van de TradeQoin Portal kunnen aangeven toe te staan dat TradeQoin cookies opslaat.

 

Inzage en correctie persoonsgegevens & contact

TradeQoin is de verantwoordelijke partij in de zin van art 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Iedereen die een verzoek tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens wil indienen, of klachten of andere opmerkingen of vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kan zich richten tot TradeQoin. Correspondentiegegevens zijn op de TradeQoin Portal terug te vinden.

 

Wijziging privacystatement

TradeQoin is gerechtigd dit privacystatement te wijzigen.