Registreer vandaag om mee te doen met TradeQoin

Taal

Algemene Voorwaarden TradeQoin

Artikel 1 - Definities

 1. TradeQoin: de Regionale TradeQoin Organisatie waar de Deelnemer bij is aangesloten. De lijst met aangesloten Regionale TradeQoin Organisaties wordt op de TradeQoin Portal bijgehouden. De naam van de Regionale TradeQoin Organisatie waar een Deelnemer bij is aangesloten, wordt in het profiel van de Deelnemer weergegeven.
 2. TradeQoin Dienst: de online marktplaats en de online TradeQoin Rekening Courant die beschikbaar wordt gesteld via de TradeQoin Portal die het aan Deelnemers mogelijk maakt om onderling vraag en aanbod te vinden, Transacties te sluiten en betalingen in de TradeQoin Munt te verrichten.
 3. Regionale TradeQoin Organisatie: een rechtspersoon (meestal een coöperatie), die regionaal een handelsnetwerk van MKB ondernemers opbouwt, waar Deelnemers, na het sluiten van een (proef)lidmaatschap, gebruik kunnen maken van de TradeQoin Dienst.
 4. TradeQoin BV: de eigenaar van de TradeQoin Dienst, welke deze als Currency As A Service onder SLA aan de Regionale TradeQoin Organisaties aanbiedt op basis van een samenwerkingsovereenkomst.
 5. De TradeQoin Munt: (afgekort: Q of TQ) de virtuele munteenheid waarin Deelnemers elkaar betalen als zij gebruik maken van de TradeQoin Dienst.
 6. TradeQoin Rekening Courant: die plaats op de TradeQoin Portal waar de Deelnemer Transacties kan inzien waarbij de Deelnemer betrokken is geweest. Hier wordt in ieder geval vermeld: de hoogte van het ontvangen of betaalde bedrag, de naam van de betrokken Deelnemers, datum en tijdstip van de transactie.
 7. TradeQoin Portal: de website www.tradeqoin.com en alle achterliggende websites en ICT-systemen die gezamenlijk het ICT-aspect van de TradeQoin Dienst vormen.
 8. Leden (lid): Een natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die in Nederland een onderneming uitoefent en zich heeft aangesloten bij één van de Regionale TradeQoin Organisaties.
 9. Proefleden (Proeflid): Een natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die in Nederland een onderneming uitoefent en die online een profiel heeft aangemaakt via de TradeQoin Portal en gebruik maakt van de TradeQoin Dienst, maar die nog geen Lid is.
 10. Deelnemer: Leden, Proefleden en de Regionale TradeQoin Organisaties.
 11. Kopende Deelnemer: Een deelnemer die gebruikmakende van de TradeQoin Dienst goederen of diensten aankoopt bij een andere Deelnemer.
 12. Verkopende Deelnemer: Een deelnemer die gebruikmakende van de TradeQoin Dienst goederen of diensten verkoopt aan een andere Deelnemer.
 13. Transactie: een overeenkomst tussen twee of meer Deelnemers tot de levering van goederen en/of diensten waarbij de factuur (geheel of gedeeltelijk) in de TradeQoin Munt wordt voldaan.
 14. Waarborgfonds: Een door TradeQoin BV beheerd stabiliteitsfonds met als doel risico’s rond de stabiliteit van de TradeQoin Munt af te dekken.
 15. MKB: Het Midden- en KleinBedrijf, gedefinieerd als elke onderneming met minder dan 250 voltijd arbeidsplaatsen of een balanstotaal van minder dan €250 miljoen of een jaaromzet van minder dan €50 miljoen.

 

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op TradeQoin en elke Deelnemer inzake het gebruik van de TradeQoin Dienst, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Deelnemer die in strijd zijn met de in deze voorwaarden beschreven bepalingen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TradeQoin en de Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien TradeQoin niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TradeQoin in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 - Aanmelding, deelname, duur en beëindigen van deze overeenkomst

 1. Door het aanmaken van een profiel op de TradeQoin Portal en het accepteren van de gebruiksvoorwaarden, gaat de Deelnemer voor onbepaalde tijd een overeenkomst aan met TradeQoin.
 2. Na aanmelding (door het aanmaken van een profiel op de TradeQoin Portal) zal TradeQoin BV, in overleg met de Deelnemer, bepalen van welke Regionale TradeQoin Organisatie de Deelnemer lid wordt.
 3. Door het aanmaken van een profiel wordt een Deelnemer Proeflid van TradeQoin.
 4. TradeQoin behoudt zich het recht voor om lidmaatschap van een Deelnemer zonder motivatie te weigeren.
 5. Proefleden kunnen zonder verdere kosten in euro’s vrijblijvend gebruik maken van TradeQoin tot een maximum van 3 verkoop- en/of aankooptransacties.
 6. Een Proeflid die een 4e Transactie doet wordt met het sluiten van die Transactie volwaardig Lid van TradeQoin voor de duur van 1 jaar (daarna opzegbaar per 2 maanden).
 7. Een Proeflid kan voor het einde van het proeflidmaatschap Lid worden door:
   • op de TradeQoin Portal zijn profiel op te waarderen.
   • een vertegenwoordiger van TradeQoin hiervan op de hoogte te stellen.
   • een rentevrij leverancierskrediet aan te vragen bij TradeQoin.
 8. Elke Deelnemer die volwaardig Lid wordt van TradeQoin dient er voor zorg te dragen dat de volgende bescheiden/gegevens aan TradeQoin worden verstrekt, binnen een termijn van 14 dagen na het verstrijken van het proeflidmaatschap:
   • Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden op de dag van indiening.
   • Kopie van een geldig Paspoort van een tekeningsbevoegd bestuurder of directielid van de deelnemende organisatie.
   • Naam, adres en woonplaatsgegevens van de Deelnemer, inclusief de contactgegevens van alle contactpersonen (naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer) dienen te worden ingevuld op de TradeQoin Portal, zij kunnen hiertoe worden toegevoegd aan het reeds bestaande bedrijfsprofiel van de Deelnemer.
 9. Entree- en lidmaatschapsgelden dienen te worden voldaan binnen de gestelde betaaltermijn.
 10. Indien niet wordt voldaan aan een of meerdere van de in lid 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen, zal de TradeQoin Rekening Courant van de desbetreffende Deelnemer worden geblokkeerd.

 

Artikel 4 – Gebruik van Rekening-courant

 1. Eén TradeQoin Munt heeft de boekhoudkundige waarde van 1 euro. TradeQoin staat niet garant voor de waarde van de TradeQoin Munt in het economisch verkeer. TradeQoin is niet gehouden enige maatregel te treffen om de waarde van de TradeQoin Munt te ondersteunen of op peil te houden.
 2. De TradeQoin Munt mag uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van Transacties tussen Deelnemers. Het is niet toegestaan om TradeQoin op enige andere wijze te verhandelen, te vervreemden of met enig ander doel over te dragen of ter beschikking te stellen aan andere Deelnemers of niet-Deelnemers.
 3. TradeQoin draagt, als “third party record keeper”, ervoor zorg dat Deelnemers hun betalingen in de TradeQoin Munt kunnen administreren via de TradeQoin Portal en dat het actuele saldo hier altijd zichtbaar is in hun TradeQoin rekening-courant.
 4. Op de TradeQoin rekening-courant worden de betalingstransacties in de TradeQoin Munt vastgelegd. De volgende regels zijn hierop van toepassing:
  1. Elke Deelnemer heeft bij aanvang een saldo van 0 (nul) TradeQoin.
  2. Deelnemers kunnen geen saldo hebben op de TradeQoin rekening-courant dat lager is dan 0 (nul) of lager is dan een voor die Deelnemer door TradeQoin vastgestelde negatieve limiet. Transacties die leiden tot een saldo dat lager is dan deze limiet worden geweigerd.
  3. Deelnemers kunnen geen saldo hebben dat hoger is dan de aan die Deelnemer door TradeQoin vastgestelde maximale limiet. Transacties die bij de Deelnemer leiden tot een TradeQoin saldo dat hoger is dan deze limiet worden geweigerd.
 5. De Deelnemer kan een rentevrij leverancierskrediet in TradeQoin aanvragen. De procedure rond verstrekking hiervan wordt separaat beschreven door de Regionale TradeQoin Organisatie en afspraken worden in een nadere overeenkomst vastgelegd.
 6. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verrichten van betalingen. Alleen gemachtigde(n) kunnen namens de Deelnemer rechtsgeldig overboekingen doen.
 7. Deelnemer machtigt TradeQoin om op verzoek namens hem betalingen te verrichten.
 8. Bij het bepalen van het saldo in TradeQoin van een Deelnemer is de online TradeQoin rekening-courant van de betreffende Deelnemer leidend. Een Deelnemer die van mening is dat het saldo onjuist is, dient dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vermeende fout aan TradeQoin te berichten. Indien de fout door TradeQoin wordt erkend, zal TradeQoin het saldo corrigeren.
 9. Indien bij een Deelnemer fraude plaatsvindt met betrekking tot gebruik van de TradeQoin Dienst, berust alle verantwoordelijkheid daarvoor bij de desbetreffende Deelnemer. TradeQoin aanvaardt in geen enkel opzicht enige aansprakelijkheid voor fraude met TradeQoin bij of tussen Deelnemers. Deelnemers zijn bij door hen geconstateerde fraude verplicht binnen 24 uur na de constatering TradeQoin van de fraude op de hoogte te stellen, alsmede aangifte te doen bij de politie.
 10. TradeQoin is gerechtigd een betaling in de TradeQoin Munt terug te boeken van of naar een andere Deelnemer indien redelijkerwijs vastgesteld kan worden dat deze betaling tegen de wil van de andere Deelnemer is uitgevoerd of indien deze betaling in strijd is met de Wet, de openbare orde of de goede zeden.
 11. TradeQoins kunnen nimmer in euro worden opgeëist, noch door de Deelnemers, noch door derden. In specifieke gevallen kan TradeQoin (voormalige) Deelnemers dwingen euro te betalen om een negatief TradeQoin-saldo aan te zuiveren, zijnde:
  1. indien een voormalige Deelnemer na beëindiging van de deelname een negatief saldo heeft en binnen de opzeggingstermijn geen klant heeft gevonden onder de andere Deelnemers voor de afname van Producten en Diensten waardoor het negatieve saldo volledig kan worden ingelost;
  2. Indien een Deelnemer de maximaal overeengekomen termijn voor het aanzuiveren van diens negatieve saldo overschrijdt met meer dan 2 maanden.

   

Artikel 5 - Transacties en onderlinge betalingen

 1. TradeQoin is geen partij bij Transacties tussen Deelnemers onderling en garandeert ook niet dat Deelnemers naar elkaar toe de onderling beloofde prestaties (tijd) zullen verrichten of dat deze van de afgesproken / verwachtte hoeveelheid of kwaliteit zullen zijn.
 2. Deelnemers zijn verplicht bij elke verkoop van goederen en diensten aan een andere Deelnemer, de marktconforme (courante) prijs, (winkel-)prijs, tarief of honorarium in rekening te brengen.
 3. Deelnemers accepteren betalingen van andere Deelnemers voor de levering van goederen en diensten voor 100% in TradeQoin, inclusief btw en mogelijk andere heffingen.
 4. Deelnemers mogen van het in lid 3 bepaalde afwijken als:
  1. de leverende Deelnemer door deze Transactie zijn maximum TradeQoin limiet overschrijdt en/of
  2. de inkoopkosten van de omzet in euro van de leverende Deelnemer hoger zijn dan 50% van de verkoopprijs en/of
  3. TradeQoin vooraf schriftelijk of via e-mail heeft ingestemd met een afwijkend prijsvoorstel.
 5. De verkopende Deelnemer zal zich er van vergewissen dat de Inkopende Deelnemer over voldoende TradeQoin beschikt om de Transactie te kunnen betalen, als het transactiebedrag hoger is dan 500 TradeQoin. Hiertoe kan de verkopende Deelnemer contact opnemen met TradeQoin en/of bij de Inkopende Deelnemer inlichtingen inwinnen.
 6. De Inkopende Deelnemer zal geen Transacties sluiten die resulteren in een betalingsverplichting in TradeQoin die de Deelnemer niet kan betalen.
 7. Indien een Inkopende Deelnemer een betalingsverplichting in TradeQoin aangaat die hij niet kan betalen, zal hij deze betalingsverplichting in euro’s voldoen.
 8. Verkopende Deelnemer zal de Inkopende deelnemer van een leveringsbewijs, betaalverzoek of factuur voorzien, al naar gelang de soort transactie, waarop wordt aangegeven welk deel van de overeengekomen prijs in de TradeQoin Munt wordt betaald.
 9. De inkopende Deelnemer zal het TradeQoin-deel van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum aan de verkopende Deelnemer betalen. Indien de inkopende Deelnemer in deze verplichting verzuimt, is TradeQoin, na in gebreke stelling van de inkopende Deelnemer gerechtigd de betaling namens haar te verrichten. Indien het saldo van de betreffende Deelnemer niet toereikend is, zal TradeQoin deze betaling uit het Waarborgfonds voldoen. De inkopende Deelnemer is het aantal TradeQoin dat uit het Waarborgfonds wordt gebruikt, per direct en zonder tussenkomst van een rechter in euro’s verschuldigd aan TradeQoin.
 10. Het in lid 9 van dit artikel gestelde is alleen van kracht indien er geen dispuut rust op de Transactie tussen de inkopende en verkopende Deelnemer.
 11. Deelnemers die zich niet houden aan de bepalingen van dit Artikel kunnen door TradeQoin van deelname worden uitgesloten.

Artikel 6 - Betalingen aan TradeQoin en Incasso

 1. TradeQoin hanteert een prijsstelsel om haar kosten te dekken welke kenbaar wordt gemaakt via de TradeQoin Portal.
 2. TradeQoin kan haar prijsstelsel naar eigen inzicht aanpassen. TradeQoin stelt haar Deelnemers van wijzigingen op de hoogte, uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden. Dit prijsstelsel vormt integraal onderdeel van deze voorwaarden.
 3. TradeQoin zal iedere Deelnemer maandelijks een gespecificeerde factuur van de aan TradeQoin verschuldigde bedragen zenden.
 4. In het geval dat TradeQoin eenmalige instapkosten hanteert, dient de Deelnemer deze aan TradeQoin te voldoen voordat het lidmaatschap ingaat en de hieraan verbonden rechten van kracht worden.
 5. TradeQoin hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, voor alle betalingen die de Deelnemer aan TradeQoin verschuldigd is.
 6. Deelnemer machtigt TradeQoin om bedragen van zijn TradeQoin rekening-courant af te schrijven om aan betalingsverplichtingen in de TradeQoin Munt aan TradeQoin te voldoen.
 7. Indien een Deelnemer achterstallige euro-betalingen heeft, gaat TradeQoin over tot passende maatregelen:
  1. Als de betaling meer dan 14 dagen te laat is, ontvangt de Deelnemer een betalingsherinnering en de waarschuwing dat de TradeQoin rekening-courant zal worden geblokkeerd als de betaling uitblijft.
  2. Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 30 dagen wordt de TradeQoin rekening-courant van de deelnemer geblokkeerd, evenals de advertenties op de TradeQoin Portal, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen de Deelnemer en TradeQoin.
  3. Indien de betaling meer dan 90 dagen te laat is wordt het contract ontbonden. De (voormalige) Deelnemer blijft aansprakelijk voor eventuele nog niet betaalde / geïnde aan TradeQoin verschuldigde bedragen. Deze vorderingen zijn onmiddellijk opeisbaar en worden vermeerderd met een wettelijke rente van 3 procent, vanaf de eerste vervaldag.
 8. TradeQoin heeft het recht de door Deelnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TradeQoin kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Deelnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. TradeQoin kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 9. De Deelnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TradeQoin verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Deelnemer die geen beroep toekomt op basis van het geldende Nederlands recht (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 10. Indien de Deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien TradeQoin echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Deelnemer worden verhaald. De Deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 - Belastingen en premies

 1. Betalingen in de TradeQoin Munt zijn onderdeel van het formele economisch verkeer. Over alle Transacties in TradeQoin is de Deelnemer derhalve belasting verschuldigd conform de geldende wetgeving.
 2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van belastingen en andere wettelijke verplichtingen, ook over de omzet en/of winst die in TradeQoin genoten is.
 3. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het invoegen van Transacties die zijn gesloten tegen betaling/ontvangst van de TradeQoin Munt in de eigen administratie. Hiertoe openen zij in hun boekhouding een extra bankrekening. Alle omzet en alle kosten in TradeQoin worden op deze rekening geboekt.

 

Artikel 8 – Gebruik maken van de TradeQoin Portal

 1. Wachtwoord
  1. Deelnemer is verplicht maatregelen te nemen waardoor inloggegevens op de TradeQoin Portal geheim blijven.
  2. Deelnemer is verplicht zijn wachtwoord te wijzigen indien hij vermoedt dat anderen op de hoogte zijn van het wachtwoord.
  3. Deelnemer is gehouden misbruik van wachtwoord en ongeautoriseerde handelingen in de “Mijn Rekening” sectie direct aan TradeQoin te melden.
 2. Profielgegevens
  1. Het wijzigen van persoonlijke profielgegevens is voorbehouden aan de Deelnemer zelf.
  2. In het geval van verloren inloggegevens kan de deelnemer TradeQoin verzoeken om wijzigingen aan te brengen.
 3. Contact leggen
  1. Deelnemers kunnen via de TradeQoin Portal contact met elkaar leggen. TradeQoin is nooit verantwoordelijk voor de correctheid van de opgeslagen contactgegevens, noch is TradeQoin aansprakelijk over de inhoud van de berichten die Deelnemers onderling met elkaar uitwisselen.
 4. Advertentieruimte
  1. Deelnemers kunnen onbeperkt gebruik maken van de TradeQoin Portal om advertenties in zake aangeboden of gezochte producten of diensten op de marktplaats te plaatsen.
  2. Deelnemers zullen geen onrechtmatige, beledigende, misleidende advertenties plaatsen. Tevens zullen deelnemers geen advertenties plaatsen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, huishoudelijk reglement of nader opgesteld beleid of spelregels.
  3. TradeQoin is gemachtigd om advertenties te weigeren, wijzigen, verwijderen of verplaatsen.
 5. Deelnemer machtigt TradeQoin om desgevraagd profielgegevens of advertenties te wijzigen op de TradeQoin Portal.
 6. TradeQoin levert de nodige inspanning om er voor te zorgen dat de TradeQoin Portal goed functioneert. TradeQoin is echter niet aansprakelijk voor de schade die kan ontstaan bij derden door het (tijdelijk) niet functioneren van de TradeQoin Portal ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden, storingen of gebreken.
 7. Deelnemers zullen zich geen onbevoegde toegang tot de TradeQoin Portal proberen te verschaffen, deze Portal te beschadigen of onrechtmatig te wijzigen.

 

Artikel 9 – Inkoop- en Verkoop ondersteuning

 1. Deelnemers kunnen gebruik maken van ondersteuning door TradeQoin medewerkers bij het besteden van de TradeQoin Munt.
 2. Deelnemers kunnen gebruik maken van ondersteuning door TradeQoin medewerkers bij het vinden van nieuwe klanten en het verkrijgen van nieuwe opdrachten, onder de voorwaarde dat zij bereid zijn deze in de TradeQoin Munt te accepteren.
 3. TradeQoin is gerechtigd Deelnemers te benaderen met aanbiedingen van of vragen namens andere Deelnemers.
 4. TradeQoin kan op verzoek, en indien opportuun, hetgeen aan de beoordeling van TradeQoin is, bemiddelen tussen verkopende Deelnemer en inkopende Deelnemer en op alle plaatsen in het proces dat leidt tot een Transactie, Deelnemers ondersteunen.
 5. Bij het sluiten van Transacties tussen Deelnemers is TradeQoin nooit een partij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt bepaald.
 6. TradeQoin kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van een product of dienst, levering, tijdigheid van levering, marktconformiteit van de prijs, deugdelijkheid van het product, of welk ander aspect van een Transactie dan ook die gesloten wordt tussen Deelnemers, ook niet als TradeQoin Deelnemers heeft ondersteund om samen een Transactie te sluiten.

 

Artikel 10 - Het Waarborgfonds

 1. TradeQoin beheert een Waarborgfonds dat als doel heeft de risico’s van faillissementen en uittredingen van Deelnemers te dekken;
 2. Deelnemers betalen in een door TradeQoin te bepalen regelmaat een door TradeQoin vast te stellen solidariteitsheffing in de TradeQoin Munt, welke ten goede valt aan het Waarborgfonds.
 3. TradeQoin beheert het Waarborgfonds namens de Deelnemers. Het Waarborgfonds is echter geen bezitting van TradeQoin of enig andere entiteit;
 4. TradeQoin Munten in het Waarborgfonds zullen alleen worden besteed ten behoeve van het aanzuiveren van negatieve saldi van:
  1. een door faillissement wegvallende Deelnemer.
  2. een Deelnemer van wie de Deelname door TradeQoin wordt beëindigd.
  3. een Deelnemer die zijn euro-betalingsverplichtingen aan TradeQoin niet nakomt.
  4. een Deelnemer die een saldo in TradeQoin heeft die lager is dan zijn negatieve limiet toestaat.
  5. een deelnemer die zijn betalingsverplichtingen in TradeQoin niet is nagekomen en die onvoldoende saldo op zijn TradeQoin rekening-courant heeft staan om deze Transactie te betalen.
  6. Of enig andere betaling, overmaking of Transactie die in deze Algemene Voorwaarden wordt genoemd.
 5. TradeQoin rapporteert jaarlijks aan de Deelnemers over de hoogte van het Waarborgfonds en de totalen van aangewende middelen voor het aanzuiveren van saldi.
 6. Indien naar de mening van TradeQoin het saldo van het Waarborgfonds hoger dan nodig is om de stabiliteit van de TradeQoin Munt te ondersteunen, wordt een eventueel te hoog saldo aan Deelnemers teruggestort. Dit gebeurt naar rato van de inleg door Deelnemers.

 

Artikel 11 - Geschillen

 1. Elke Regionale TradeQoin Organisatie stelt een geschillencommissie in. Instelling van de commissie geschiedt conform de spelregels zoals deze zijn opgesteld door de Regionale TradeQoin Organisatie waar de Deelnemer bij aangesloten is.
 2. Een Deelnemer die een geschil heeft met een andere Deelnemer, van welke aard dan ook, wendt zicht tot de geschillencommissie van de Regionale TradeQoin Organisatie waar Deelnemer bij is aangesloten.
 3. De Deelnemer is verplicht om geschillen met andere TradeQoin Deelnemers binnen 90 dagen in schrift in te dienen bij de geschillencommissie.
 4. Geschillen worden opgelost conform het reglement dat de betreffende Regionale TradeQoin Organisatie hiertoe heeft opgesteld.
 5. Indien een geschil plaats heeft tussen Deelnemers die niet aangesloten zijn bij dezelfde Regionale TradeQoin Organisatie:
  1. Wendt de Deelnemer die het geschil wil melden zich tot de geschillencommissie van zijn Regionale TradeQoin Organisatie
  2. Deze geschillencommissie wendt zich vervolgens binnen 14 dagen na melding door Deelnemer tot de geschillencommissie van de Regionale TradeQoin Organisatie waar de andere Deelnemer(s) bij is/zijn aangesloten
  3. De bij het onderhevige Geschil betrokken geschillencommissies kiezen binnen 1 maand na melding door de Deelnemer uit hun midden leden, die als tijdelijke geschillencommissie voor dit geschil zullen optreden. Deze tijdelijke geschillencommissie komt binnen 6 weken na de melding van het geschil bijeen.
  4. Deze tijdelijke geschillencommissie zal het reglement hanteren van de geschillencommissie van de Regionale TradeQoin Organisatie van de Deelnemer die het geschil gemeld heeft.
  5. Na afronding van het geschil, wordt de tijdelijke geschillencommissie opgeheven.
 6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Deelnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Transactie geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonachtig is.
 7. Deelnemers leggen zich neer bij de besluiten van de geschillencommissie en zien af van verdere rechtsgang inzake dit geschil.

 

Artikel 12 – Opschorting en beëindiging van deze Overeenkomst

 1. Deelnemer kan deze overeenkomst na 1 jaar vanaf moment van acceptatie opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden en daartoe overeengekomen bepalingen. 
 2. De Deelnemer dient bij opzegging zorg te dragen voor het aanzuiveren van een eventueel negatief saldo op zijn TradeQoin rekening-courant. Indien dit voor beëindiging van het lidmaatschap niet is gebeurd, is het saldo in euro opvorderbaar door de Regionale TradeQoin Organisatie waar de Deelnemer bij is aangesloten.
 3. De Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor om bij opzegging een eventueel positief saldo op de TradeQoin rekening-courant uit te geven voordat het lidmaatschap eindigt. Enig resterend saldo in de TradeQoin Munt komt na het einde van de opzeggingstermijn te vervallen aan het Waarborgfonds.
 4. TradeQoin is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. De Deelnemer in surséance van betaling of faillissement raakt.
  2. Een beslaglegging van meer dan 3 maanden op de Deelnemer is gelegd.
  3. De deelnemer onder curatele wordt gesteld, in schuldsanering of anderszins niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
  4. De Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  5. Na het sluiten van de Overeenkomst TradeQoin ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen.
  6. De Deelnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  7. Door de vertraging aan de zijde van de Deelnemer niet langer van TradeQoin kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  8. De Deelnemer Transacties met andere Deelnemers sluit die volgende de Nederlandse wet niet zijn toegestaan.
 5. Voorts is TradeQoin bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken, of indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van TradeQoin kan worden gevergd.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TradeQoin op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien TradeQoin de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 7. Indien TradeQoin tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien de ontbinding aan de Deelnemer toerekenbaar is, heeft TradeQoin recht op vergoeding van de schade, inclusief directe en indirecte kosten die daardoor ontstaan.
 9. Indien de Deelnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TradeQoin gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, terwijl de Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 13 – Privacy en Eigendom

 1. Alle op de TradeQoin Portal opgeslagen gegevens van de Deelnemer zijn eigendom van de Deelnemer.
 2. TradeQoin zal niet zonder expliciete toestemming van de Deelnemer  gegevens aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een overheidsbevel.
 3. Na beëindigen van deze Overeenkomst verwijdert TradeQoin alle profiel- en advertentie gegevens van de Deelnemer. Ten behoeve van de integriteit van de TradeQoin Munt en haar achterliggende administratie, blijft de Transactiegeschiedenis en het e-mailadres van de Deelnemer geregistreerd. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor door TradeQoin geautoriseerde medewerkers.
 4. Deelnemers mogen vrijelijk informatie van andere Deelnemers zoeken en contact met Deelnemers opnemen.
 5. Indien een andere Deelnemer of Regionale TradeQoin Organisatie aangeeft dat hij of haar deelnemers niet benaderd mogen worden voor aanbiedingen, zal de Deelnemer deze Deelnemers niet benaderen met aanbiedingen.
 6. Deelnemers zullen geraadpleegde gegevens van andere Deelnemer nooit aan Derden doorspelen.
 7. Het merk TradeQoin is eigendom van TradeQoin BV en is op basis van een Overeenkomst ter beschikking gesteld aan de bij TradeQoin aangesloten Regionale TradeQoin Organisaties. Partijen behouden zich wederzijds het recht voor om de genoemde Overeenkomst op te schorten of te beëindigen. Bij beëindiging van de genoemde Overeenkomst, is de Regionale TradeQoin Organisatie niet langer gerechtigd de naam TradeQoin of door TradeQoin BV ter beschikking gestelde producten en Diensten, waaronder de TradeQoin Dienst te gebruiken. Deelnemer verklaart in dat geval de instructies van de Regionale TradeQoin Organisatie (welke vanaf dat moment onder een andere naam zal opereren) op te volgen rond het beëindigen van het gebruik van de naam TradeQoin en de TradeQoin dienst.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. TradeQoin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaan is:
  1. door het gebruik van de TradeQoin Dienst.
  2. doordat TradeQoin is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3. door enige gebreken van de door Deelnemers geleverde producten, dan wel levering van producten of diensten die niet tijdig, mankerend anderszins niet conform specificatie of overeenkomst tussen Deelnemers is geschied.
 2. Indien TradeQoin aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de kosten die de Deelnemer bij TradeQoin heeft gemaakt.
 3. De aansprakelijkheid van TradeQoin is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. TradeQoin is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TradeQoin aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TradeQoin toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 5. TradeQoin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. In het geval van beëindiging van de samenwerking tussen TradeQoin BV en de Regionale TradeQoin Organisatie, kan TradeQoin BV nooit door de Deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit de beëindiging van genoemde overeenkomst.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TradeQoin of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 15 - Vrijwaring

 1. De Deelnemer vrijwaart TradeQoin voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TradeQoin toerekenbaar is. Indien TradeQoin uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Deelnemer gehouden TradeQoin zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TradeQoin, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TradeQoin en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Deelnemer.

 

Artikel 16 - Overmacht

 1. TradeQoin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TradeQoin geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TradeQoin niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij TradeQoin of derden daaronder begrepen. TradeQoin heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TradeQoin zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. TradeQoin kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel TradeQoin ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TradeQoin gerechtigd om dit gedeelte separaat te factureren. De Deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17 – Afsluitende bepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
 2. Indien TradeQoin en Deelnemer een gerechtelijke uitspraak nodig hebben, wordt de rechtbank in Amsterdam gehanteerd.
 3. TradeQoin heeft het recht om de Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken aan te passen. De deelnemers wordt dertig (30) dagen voor het ingaan van eventuele aanpassingen per e-mail geïnformeerd.